• Poplatky za štúdium

   • Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov pre SZUŠ

    2. polrok 2020/21

    sa uhrádza na číslo účtu

    SK19 5600 0000 0042 2719 0003.

    V platbe je nutné uviesť Variabilný symbol učiteľa 
     

    Výška príspevku pre žiakov hudobného odboru: 5 €/mesačne.


    Výška príspevku pre žiakov obligátu: 5 €/mesačne.


    Výška príspevku pre žiakov tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru a odboru audiovizuálnej multimediálnej tvorby: 2 €/mesačne.


     __________________________________________________

     

    Výška príspevku pre žiakov DFS Zempliník: 2 €/mesačne.

     

     ______________________________________________________________________


    Zápisné na jeden školský rok je 5 €.


    __________________________________________________

     

    Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v SZUŠ pre žiakov, ktorí nemajú v našej škole podpísané čestné vyhlásenie (samoplatci):

    Odbor

    Cena/mesiac

    Hudobný odbor

    5 €

    Tanečný odbor (aj prípravka)

    Výtvarný odbor

    Literárno-dramatický odbor

    Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

    5 €

     

    Zápisné samoplatcovia neuhrádzajú!


    ______________________

    Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov pre SZUŠ

    1. polrok 2020/21

    sa uhrádza na číslo účtu

    SK19 5600 0000 0042 2719 0003.

    V platbe je nutné uviesť Variabilný symbol učiteľa
     

    Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v SZUŠ pre žiakov, ktorí majú v našej škole podpísané čestné vyhlásenie:

    Odbor

    Ročník

    Cena/mesiac

    Hudobný odbor

    Tanečný odbor

    Výtvarný odbor

    Literárno-dramatický odbor

    Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

    Prípravné štúdium

    8 €

    I. stupeň

    8 €

    II. stupeň

    8 €

    Štúdium pre dospelých

    40 €

     

    Zápisné na jeden školský rok je 5 €.

     

    Hra na obligátny nástroj je spoplatnená sumou 10 €/žiak/mesiac. Oslobodení od poplatku sú žiaci 3. ročníka 1. časti I. Stupňa vyššie, ktorí reprezentujú školu, resp. sa venujú nástroju, ktorý je potrebné obsadiť v školských súboroch.

    _____________________________________________________

     

    Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v SZUŠ  pre žiakov DFS Zempliník: 5 €/mesačne.

     

    Zápisné na jeden školský rok je 5 €.

     __________________________________________________________________________________

     

    Zápisné sa uhrádza spoločne s platbou za I. polrok.

     

    _____________________________________________________

     

    Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v SZUŠ pre žiakov, ktorí nemajú v našej škole podpísané čestné vyhlásenie:

    Odbor

    Cena/mesiac

    Hudobný odbor

    55 €

    Tanečný odbor

    Výtvarný odbor

    Literárno-dramatický odbor

    Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

    35 €

     

    Zápisné samoplatcovia neuhrádzajú!

    _____________________________________________________

     

    Termíny vyplatenia školného:

    1. Ak žiak vypláca školné polročne, termíny vyplatenia sú:

     1. I. polrok – 31.10. 2020 (aj termín pre vyplatenie ročného školného)

     2. II. polrok – 28. 2. 2021

     

    Ceny platné od 11.1.2021.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje