• Obnovené vyučovanie od 1.6.2020

     • Podľa Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy je od 1.6.2020 na škole obnovené vyučovanie v individuálnej forme (hudobný odbor). Skupinové vyučovanie pokračuje v dištančnej forme.

     • Flautové trio

     • triedna učiteľka Nikola Mesarošová

        

      1. flauta - Alica Hrdinská, 2. flauta - Lucia Čeklovská, 3. flauta - Nikola Mesarošová

     • Videá na jednom mieste

     • Od teraz si v hornom menu stránky môžete pozrieť všetky zverejnené videá žiakov školy. Pridávame ich chronologicky, najnovšie hore. Všetci žiaci, ktorí sú zverejnení na stránke školy majú podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

     • Nehodnotené predmety

     • V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 30.4.2020 oznamuje riaditeľ školy predmety, ktoré nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

      Hra v súbore, hra v orchestri
      Tanečná prax
      Práca v súbore
      Komorný, zborový spev
      Súborová práca

    • Zatvorenie SZUŠ Talent-UM Michalovce od 13.3.2020!
     • Zatvorenie SZUŠ Talent-UM Michalovce od 13.3.2020!

     • Riaditeľ školy vyhlasuje chrípkové prázdniny na piatok 13.3.2020. Po zasadnutí ústredného krízového štábu zo dňa 12.3.2020 bude škola uzatvorená pre karanténne opatrenia od 16.3.2020 do odvolania.

      Učitelia budú kontaktovať svojich žiakov cez edupage alebo inými multimediálnymi prostriedkami.

    • Usmernenie k epidemilogickej situácii
     • Usmernenie k epidemilogickej situácii

     • SZUŠ Talent-UM Michalovce neprerušuje vyučovanie a apeluje na dodržiavanie usmernenia:

      Vážení rodičia,

      v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu a skončené jarné prázdniny v Košickom kraji si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

      Ak ste absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách – napr. Taliansko, ázijské krajiny a krajiny, v ktorých je potvrdený výskyt koronavírusu, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t. j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup.

      Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa. Súčasne žiadame všetkých rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí a prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR:

      často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;

      očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami;

      zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša;

      vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky;

      ak ste chorý, liečte sa doma;

      zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.

       

      Pre všetkých platí, že:

      14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť);

      v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne navštíviť lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

       

      Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/

       

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

       

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste k nasledujúcim opatreniam v súvislosti s výskytom Koronavírusu 2019 (COVID–19) pristupovali s maximálnou zodpovednosťou.

       

       

      Ľubomír Buraš, DiS. art

      riaditeľ školy

       

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje